Händlersuche
Suche

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. Algemeen

1.1. Op de gehele handelsrelatie tussen burgbad en de koper zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Eventuele wijzigingen voorbehouden, gelden deze voorwaarden ook voor toekomstige handelsrelaties tussen burgbad en de koper, zonder dat deze opnieuw dienen te worden opgenomen. Andere aankoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk uitgesloten. Ook indien burgbad kennis heeft van strijdige of afwijkende handelsrelaties van de koper en de levering aan de koper zonder voorbehoud uitvoert, gelden uitsluitend onderhavige voorwaarden.

1.2. Indien er een raamovereenkomst is tussen de koper en burgbad, zijn deze voorwaarden zowel van toepassing op de raamovereenkomst als op de individuele order.

1.3. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op consumenten in de zin van art. 13 van het Duits burgerlijk wetboek (BGB).

 

2. Bestelling

2.1. Aanbiedingen van burgbad zijn vrijblijvend en vormen, tenzij de context een andere interpretatie vereist, slechts een uitnodiging aan de koper om specifieke, definitieve contractuele aanbiedingen aan burgbad te doen (“invitatio ad offerendum”). Indien burgbad aan de koper tekeningen of technische documenten ter beschikking stelt met betrekking tot een aangeboden technisch koopobject, blijven deze eigendom van burgbad.

2.2. burgbad heeft het recht om contractuele aanbiedingen van de koper, bijvoorbeeld in de vorm van bestellingen, binnen de 14 dagen te accepteren. Gedurende deze tijd is de koper gebonden aan zijn contractuele verklaring.

 

3. Prijzen, betalingsvoorwaarden

3.1. De prijzen zijn nettoprijzen, die worden vermeerderd met de momenteel geldende wettelijke btw. De prijzen zijn exclusief douanerechten, verzekeringen en andere kosten.

3.2. Facturen zijn direct en zonder aftrek opeisbaar, tenzij anders overeengekomen. burgbad heeft het recht om bij het sluiten van de overeenkomst op kosten van de koper vooruitbetalingen of zekerheden te vragen.

3.3. Indien de koper een betalingsachterstand heeft, is burgbad gerechtigd een vertragingsrente in rekening te brengen van 9 procentpunt boven het geldende basistarief. burgbad behoudt zich het recht voor om een concrete hogere vertragingsvergoeding aan te rekenen.

3.4. De wettelijke verjaringstermijnen zijn van toepassing.

 

4. Levertermijnen

4.1. Tenzij anders vermeld, gelden de levertijden ter indicatie. De naleving van de leveringsverplichtingen van burgbad vereist een tijdige en behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de koper. Dit houdt in het bijzonder in dat de koper zorgt voor de afname van de bestelde goederen op het door hem opgegeven leveringsadres.

4.2. burgbad heeft recht op deelleveringen en deelprestaties indien dit kan worden aanvaard na een redelijke inschatting van de situatie van burgbad en van de gerechtvaardigde eigen belangen van de koper, in het bijzonder indien de afwijking binnen de gebruikelijke toleranties valt of indien het bij de betreffende leveringsartikelen gaat om verschillende, niet bij elkaar horende leveringsartikelen.

4.3. In geval van vertragingen in de levering door onvoorziene gebeurtenissen waarvoor burgbad niet verantwoordelijk is, met name bedrijfsstoringen, officiële maatregelen, het uitblijven van leveringen aan burgbad of overmacht, worden de betreffende leveringstermijnen verlengd met de duur van de belemmering. Overmacht geldt in het bijzonder ook voor vakbondsacties, waaronder stakingen en rechtmatige lock-outs bij de activiteiten of leveranciers van burgbad. In deze gevallen zijn aanspraken op schadevergoeding door de koper uitgesloten, behalve in geval van opzet en grove nalatigheid.

4.4. Indien de koper verzuimt de levering te aanvaarden of indien hij verantwoordelijk is voor een vertraging in de verzending van de goederen, wordt een opslagvergoeding van € 5,00 netto per laadmeter en werkdag in rekening gebracht. 1 laadmeter komt overeen met 5,7 kubieke meter. Het recht van de koper om in bepaalde gevallen te bewijzen dat burgbad geen schade of beduidend minder schade heeft geleden als gevolg van de vertraging bij de aanvaarding van de levering, blijft onverlet. Ook de overige rechten van burgbad, in het bijzonder om de koopovereenkomst te herroepen, blijven onverlet.

 

5. Risico-overdracht, meldings- en onderzoeksplicht

5.1. Het risico gaat over op de koper zodra het artikel is afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren, ook als deelleveringen hebben plaatsgevonden of als burgbad nog andere prestaties op zich heeft genomen, zoals verzendkosten.

5.2. Er wordt expliciet verwezen naar de bepalingen van artikel 377 en 378 van het Duitse wetboek van koophandel (HGB).

 

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. burgbad behoudt het eigendom van het leveringsartikel totdat alle betalingen voorzien in het leveringscontract zijn ontvangen. In geval van niet-naleving van de overeenkomst door de koper, in het bijzonder in geval van wanbetaling, of bij het indienen van een aanvraag om een ​​insolventieprocedure te openen, heeft burgbad het recht om het geleverde artikel terug te nemen en is de koper verplicht om het af te geven. Bij inbeslagnames of andere tussenkomsten door derden dient de koper burgbad onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

6.2. De koper heeft het recht het geleverde artikel door te verkopen in de normale gang van zaken. Hij draagt echter nu reeds alle vorderingen op de afnemer of op derden voortvloeiend uit de doorverkoop over op burgbad, ongeacht of de voorbehouden goederen zonder of na verwerking worden doorverkocht. De koper is ook bevoegd om deze vorderingen na de overdracht te innen. De bevoegdheid van burgbad om de vorderingen zelf te innen, blijft hierdoor onverlet; burgbad verbindt zich er echter toe de vorderingen niet te innen zolang de koper zijn betalingsverplichtingen naar behoren nakomt. burgbad kan eisen dat de koper hem op de hoogte stelt van de overgedragen vorderingen en hun debiteuren, alle voor incasso noodzakelijke informatie verstrekt, de relevante documenten overhandigt en de debiteuren op de hoogte stelt van de overdracht. Indien het leveringsartikel wordt doorverkocht samen met andere goederen die geen eigendom zijn van burgbad, dan wordt de vordering van de koper op de klant ter hoogte van de tussen burgbad en de koper overeengekomen leveringsprijs geacht te zijn overgedragen.

6.3. burgbad is gerechtigd passende zekerheden te verlangen voor een behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de koper. burgbad verbindt zich ertoe de zekerheden waarop zij recht heeft vrij te geven voor zover hun waarde de te verzekeren vorderingen met meer dan 10% overschrijdt, voor zover deze nog niet zijn betaald.

 

7. Garantie, compensatie

7.1. Voor nieuwe goederen geldt in principe de wettelijke garantieperiode van twee jaar vanaf risico-overgang. De garantietermijn voor showroomgoederen is één jaar vanaf de risico-overgang.

7.2. Kennelijke transportschade dient direct na ontvangst van de goederen aan burgbad te worden gemeld. De koper moet de nodige formaliteiten afhandelen met de vervoerder en in het bijzonder alle nodige beslissingen nemen om het regresrecht tegen derden te vrijwaren.

7.3. burgbad is alleen aansprakelijk voor schade die burgbad of haar plaatsvervangende agenten opzettelijk of door grove nalatigheid hebben veroorzaakt. In het geval van eenvoudige nalatigheid is burgbad alleen aansprakelijk in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid alsook niet-nakoming van essentiële verplichtingen. Een essentiële verplichting is een verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de koper doorgaans vertrouwt of mag vertrouwen.

7.4. Als burgbad aansprakelijk is voor niet-nakoming van zijn verplichtingen als gevolg van eenvoudige nalatigheid, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot de schade die typisch is voor overeenkomsten van het type in kwestie die te voorzien was bij het sluiten van de overeenkomst of uiterlijk bij de vaststelling van niet-nakoming van de verplichtingen. Dit geldt niet voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

7.5. Schadeclaims die wettelijk geen schuld vooropstellen, blijven onverlet.

 

8. Prestatieverplichting, onmogelijkheid

8.1. Wanneer het voor burgbad niet mogelijk is om de totaliteit van zijn verplichtingen na te komen vóór de risico-overdracht, door omstandigheden waarvoor burgbad verantwoordelijk is, kan de koper zich terugtrekken uit de overeenkomst. Bij gedeeltelijke onmogelijkheid of gedeeltelijk onvermogen is bovenstaande bepaling alleen van toepassing op het betreffende onderdeel. In dit geval kan de koper zich alleen uit de algemene overeenkomst terugtrekken als hij een legitiem belang kan aantonen om de deellevering te weigeren. Verdere aanspraken van de koper, in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding, zijn uitgesloten in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7.

8.2. Indien de onmogelijkheid zich voordoet tijdens de vertraging in de afname of door toedoen van de koper, dan blijft de koper tot nakoming verplicht.

 

9. Rechtskeuze, bevoegde rechtbank

9.1. Voor alle rechtsverhoudingen tussen burgbad en de koper voortvloeiend uit of in verband met de handelsrelatie tussen burgbad en de koper is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-kooprecht.

9.2. Als de koper een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is en er geen exclusieve bevoegde rechtbank is, is de vestigingsplaats van burgbad de plaats van uitvoering en de bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen.

vanaf 10/2020